עדכון רטרואקטיבי של המחזיק בנכסהאם הרשות המקומית מחוייבת לעדכן מחזיק חדש באופן רטרואקטיבי, על-פי בקשה מוסכמת בינו לבין המחזיק היוצא?
בית המשפט המחוזי השיב על השאלה הזו בפסק דין חדש.

כשנכנס שוכר חדש לנכס ("מחזיק" בלשון החוק), יש לעדכן את הרשות המקומית, כדי שהרשות תשלח את חיובי הארנונה לשוכר-החדש, ולא לבעל הנכס או לשוכר-היוצא (סעיפים 325 ו- 326 לפקודת העיריות).

ככלל, מרגע שניתנה הודעה לרשות על שינוי מחזיק/שוכר, השוכר-החדש ולא השוכר-העוזב מחוייבים בתשלום הארנונה השנתית.    אבל מה קורה כשמודיעים לרשות המקומית על שינוי המחזיק בנכס באיחור ומבקשים לעדכן זאת באופן רטרואקטיבי?

בית המשפט המחוזי השיב על השאלה הזו בפסק דין חדש. בעלת נכס בתל-אביב שלא עדכנה בזמן את העירייה שיש שוכר חדש בנכס, פנתה לעיריית תל-אביב וביקשה לעדכן את הרישום באופן רטרואקטיבי,

כך שהשוכר-החדש ישלם את חוב הארנונה מיום כניסתו לנכס.

את הפניה לעירייה היא עשתה לאחר שקיבלה הסכמה מפורשת ובכתב של השוכר-החדש, כי הוא יירשם כמחזיק בנכס החל ממועד תחילת השכירות שלו – באופן רטרואקטיבי. למרות ההסכמה בכתב שהיתה בין בעלת הנכס לשוכר בעניין זה, העירייה הסכימה לעדכן את זהות המחזיק רק מיום הפניה לעירייה ואילך, ולא באופן רטרואקטיבי.

ועדת הערר לענייני ארנונה קבעה, כי אם השוכר-החדש מאשר את שינוי ההחזקה ומודה בחבות בארנונה, אין בעיה בשינוי רטרואקטיבי של שם המחזיק. העירייה התנגדה לקביעה זו והגישה ערעור לבית המשפט לעניינים מינהליים.  

בפסק דינו קבע בית המשפט את הקביעות הבאות:

* המחזיק צריך לשלם את הארנונה.

* הוראות סעיפים 325 ו- 326 לפקודת העיריות מאפשרות לעירייה לגבות חוב

גם מבעל נכס ארנונה, אם זה לא דיווח בזמן אמת על המחזיק החדש. אבל, העירייה אינה רשאית למנוע מהמחזיק בפועל בנכס

מלהירשם כמחזיק באופן רטרואקטיבי ולשלם לעירייה את חיובי הארנונה בהם הוא חייב. לכן, בכל מקרה בו מוגשת לרשות המקומית הודעה מוסכמת בכתב, בין מחזיק למחליפו, על מועד רטרואקטיבי לתחילת ההחזקה בנכס – תפעל הרשות באופן הבא:

– עד למועד מסירת ההודעה, הרשות תרשום את גם שם המחזיק הקיים

וגם את שם המחזיק המחליף כמחזיקים ביחד – וזאת באופן רטרואקטיבי.

– החל ממועד מסירת ההודעה לעירייה ואילך – יירשם המחזיק-החדש (המחליף) בלבד.

* בכל מקרה, הרשות המקומית לא תהיה מחויבת להשיב למחזיק המקורי תשלומי ארנונה ששילם במקום המחזיק המחליף,

אם לא נמסרה הודעה על הפסקת ההחזקה בסמוך למועד העברת ההחזקה בפועל. אם העירייה לא תצליח לגבות את החוב שהצטבר

עד למתן ההודעה לעירייה מהמחזיק המחליף (על-פי הסכמתו), היא תהיה רשאית לחזור למחזיק המחליף ולגבות אותו ממנו, בשל אחריותו השיורית לחוב.

* בדרך זו יושג האיזון בין זכויות הנישום לזכויות הרשות המקומית. 

[עמ"נ (ת"א) 27220-11-13 מנהל הארנונה של עיריית תל-אביב-יפו נ' זיויאל השקעות בע"מ]