נערכים לבחירות

לרשויות המקומיות

ניתן כשירות למתמודדים לבחירות

מועד הבחירות - 30.10.18

ימים עד לבחירות

הצלחה בבחירות מצריכה ליווי משפטי שוטף לאורך הדרך.
לקבלת ייעוץ מקצועי בנושא בחירות - פנה אלינו:

עו"ד איתן דוד - 03-7734500

בחירות 2023- לוח זמנים

הבחירות הקרובות לרשויות המקומיות עתידות לחול ביום 31 באוקטובר 2023.
לוח זמנים של האירועים השונים הנוגעים לבחירות יפורסם בהמשך.

בחירות - כללי

הבוחרים נדרשים להצביע בבחירה כפולה:
פתק אחד לראשות הרשות
פתק שני לסיעה/לרשימה למועצת הרשות המקומית

סיעה – סיעה במועצת הרשות המקומית שבה ייערכו בחירות, ואשר אושרה כסיעה כאמור בסעיף 25(א) לחוק הבחירות

רשימה – רשימת מועמדים בבחירות למועצת עיריה או למועצה מקומית למעט למועצה אזורית, שאינה סיעה

"היום הקובע" – לעניין חוק הבחירות הוא יום קביעת הסיעות במועצה, כאמור בסעיף 25(א) לחוק הבחירות.

יחד עם זאת יש לזכור, כי יו"ר ועדת הבחירות המרכזית עשוי לראות את תקופת הבחירות כתקופה ארוכה יותר, וכבר היו מספר החלטות בעניין זה.

תעמולת בחירות

ר' סעיף 2 לחוק הבחירות (דרכי תעמולה)

ככלל, מגבלות על תעמולת בחירות חלות 90 ימים לפני מועד הבחירות. 
ואולם, המגבלות הללו חלות תמיד:
1. שימוש בנכסי ציבור שלא כדין

2. שימוש בכלי טיס ובכלי שיט

3. שימוש ברמקול, למעט לצורך הגברת קול של נואם

4. מסירת חומר תעמולת בחירות מודפס שלא לידי מי שהזמין אותו. 

5. הפרעה לתעמולת בחירות של גורם אחר 

סעיף 2ב לחוק הבחירות (דרכי תעמולה)

1. אין לעשות שימוש בדמותו של איש כוחות בטחון שנפצע או נהרג במילוי תפקידו, או של נפגע פעולות איבה – ללא הסכמה בכתב.

2. אין לעשות שימוש בצה"ל
(אם כי אין מניעה מלהביע תמיכה בצה"ל).

סעיף 2ג לחוק דרכי תעמולה 

אין לשתף ילד שגילו פחות מ- 15 בתעמולת בחירות. 
כן מותר להציג ילד בצילום או הקלטה בפעילות שגרתית 

ר' סעיף 3 לחוק הבחירות (דרכי תעמולה)

ר' סעיף 4 לחוק הבחירות (דרכי תעמולה)

חל איסור שימוש ברמקול, אלא כדי להגביר קולו של נואם באסיפה חוקית

ר' סעיף 5 לחוק הבחירות (דרכי תעמולה)

אסורה תעמולה ברדיו וטלויזיה בתקופת 60 הימים לפני הבחירות

ר' סעיף 7 לחוק הבחירות (דרכי תעמולה)

אסור לעשות כל שימוש באות של רשימה, אלא בתקופת 42 ימים לפני הבחירות. 

ר' סעיף 8 לחוק הבחירות (דרכי תעמולה)

– חל איסור על תעמולה באמצעות תכנית בידור, לרבות הופעה של אמנים, נגינה, זמרה, הצגת סרטים ונשיאת לפידים. 
– אין להגיש כיבוד, מאכלים ומשקאות משכרים, פרט למסיבות בבתים פרטיים

ר' סעיף 8 לחוק הבחירות (דרכי תעמולה)

ר' סעיף 9(ב) לחוק הבחירות (דרכי תעמולה)

חל איסור על הדפסת מודעות והדבקת על גדרות, כבישים, מבנים ושטחי ציבור 

ר' סעיף 10 לחוק הבחירות (דרכי תעמולה)

1. מודעת פרסום חוצות לא תהיה גדולה מ- 50 על 70 סנטימטר

2. המודעה תישא את שמו ומענו של מדפיסה ושל האחראי על הזמנתה, בזיקה למועמד/לסיעה הרלבנטיים

ר' סעיף 10(א1) לחוק הבחירות (דרכי תעמולה):

1.לוחות מודעות שהקצתה לכך הרשות המקומית. 

2. ניתן לתלות מודעה על דירת מגורים

3. ניתן לתלות מודעה על משרדיה או מועדוניה של מפלגה או רשימת מועמדים (כפוף להוראות הדין הרגילות בנושא זה)

4. יש להקפיד בעניין זה על הוראות חוק העזר הקיים ברשות המקומית.

ר' סעיף 10 לחוק הבחירות (דרכי תעמולה)

1. המודעה לא תהיה גדולה מ- 40 אינטש (101 ס"מ)

2. מודעה אחת ביום מטעם כל מפלגה
(בחוק נרשם "מפלגה" ולא סיעה/רשימה)

3. המודעה תישא את שמו ומענו של מדפיסה ושל האחראי על הזמנתה, בזיקה למועמד/לסיעה הרלבנטיים

ר' הרחבה בסעיף 10ב לחוק דרכי תעמולה:

ככלל,בתקופה שמיום הגשת רשימות המועמדים, יותר שימוש במתקן פרסום חוצות (כולל על אוטובוסים) בתנאים הבאים:

1. תעמולת הבחירות היא מטעם מתמודד בבחירות 

2. משווק פרסום לא יפלה בין המתמודדים, לרבות במחיר, במועדי פרסום ובשיבוץ התעמולה

3. משווק פרסום המפעיל למעלה מ- 10 אחוזים מכלל מתקני הפרסום בשטח המדינה או הרשות, לא יקצה למועמד אחד יותר מ- 10 אחוזים משטח הפרסום שיש לו. 

4. מתמודד לא יפרסם תעמולת בחירות על-גבי מתקן חוצות, בשיעור גבוה מהמותר

5. תעמולת בחירות תעשה אך ורק אצל משווק שנתן הודעה מתאימה למבקר המדינה, ובה פרטים בדבר מספרם, מיקומם ושטחם של כל המתקנים, פירוט חבילות הפרסום ומחירן 

ר' סעיף 15(א1) לחוק הבחירות (דרכי תעמולה)

לא יהיו שידורי תעמולת בחירות ברדיו, אלא בתקופה של 14 ימים לפני הבחירות

ר' סעיף 15א(א) לחוק הבחירות (דרכי תעמולה)

לא יהיו שידורי תעמולת בחירות בטלויזיה, אלא בתקופה של 14 ימים לפני הבחירות

סקר בחירות, המתפרסם בתקופת בחירות (יום הגשת רשימת המועמדים) יפעל בהתאם להסדר פרסום סקר בחירות הקבוע בסעיף 16ה לחוק הבחירות (דרכי תעמולה)

6 ימים לפני הבחירות ועד למועד הבחירות חל איסור על פרסום של סקרים חדשים, שלא פורסמו קודם לכן. 

יום הבחירות

כן. השנה יום הבחירות יהיה יום שבתון.
הקלפיות תהיינה פתוחות לאורך כל שעות היום

מימון בחירות [למעט במועצות אזוריות ובחירות מיוחדות]

סכום מימון הבחירות מחושב לכל רשות מקומית בנפרד – לפי הנוסחה הבאה:
[יחידת החישובכפול [מספר בעלי זכות הבחירה באותה רשות מקומית].

ברשויות מקומיות קטנות, שבהם מספר בעלי זכות הבחירה הוא קטן מ- 2000, מתווסף סכום נוסף לסכום המימון, כקבוע בחוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), תשנ"ג-1993.

יחידת החישוב נקבעת בחוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), תשנ"ג-1993.
נכון לשנת 2016 היא עומדת על 56 שקלים חדשים לכל בעל זכות לבחור.
יחידת החישוב מתעדכנת לפי השינוי במדד, כאשר בסמכות ועדה ציבורית לקבל החלטה על הגדלת הסכום. 
נכון לבחירות המוניציפאליות בשנת 2018, יחידת החישוב היא בסך של 57 ש"ח.

 

סיעה/רשימה שזכתה במנדט אחד לפחות

[סכום המימון הכולל ברשות המקומית הרלבנטית] לחלק ב- [מספר חברי המועצה] כפול
[מספר המנדטים שקיבלה אותה סיעה/רשימה]

 

 סיעה/רשימה שזכתה בפחות ממנדט אחד

1. אם זכתה במספר קולות שהוא גדול ב- 50% מהמודד, אזי: 
0.6 כפול סכום המימון 

 

כן, אם כי המימון ניתן לסיעה ולא למועמד במישרין. 
לסיוע בביצוע חישוב המימון – לחץ כאן, כדי לפנות אלינו במייל ונשמח לסייע.

בשנת 2016 הוכנס תיקון בחוק המסדיר מימון נוסף לסיעה שבה אחד מחבריה מתמודד גם לראשות הרשות המקומית – וזאת על-פי הנוסחאות הבאות:

א. מועמד יחיד שזכה:
0.095 כפול [סכום המימון הכולל ברשות המקומית]

 ב. מועמד שקיבל עד 60% מהקולות:
0.095 
כפול [סכום המימון הכולל ברשות המקומית] 

ג. מועמד שנבחר לראש רשות וקיבל למעלה מ-60% מהקולות הכשרים – לפי הנוסחה הבאה
0.1666% כפול [סכום המימון הכולל ברשות המקומית] 
כפול [קולות שקיבל המועמד לחלק לסך הקולות הכשרים שקיבלו כל המועמדים ברשות]

בכל מקרה, המימון המירבי למועמד לראשות המועצה יהיה, כדלקמן: 
0.1333 כפול [סכום המימון ברשות המקומית]

5)   זכה המועמד בלא פחות מ-25% מהקולות הכשרים של הבוחרים – שישית מהסכום שיחסו לסכום המימון על פי סעיף 6, הוא כיחס שבין מספר הקולות הכשרים שקיבל המועמד למספר כלל הקולות הכשרים שניתנו למועמדים לראש הרשות;

(6)   מועמד יחיד – 9.5% מסכום המימון על פי סעיף 6.

המודד נקבע בחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965:

מודד =
[סך הקולות הכשרים של הרשימות המשתתפות] 
חלקי 
[מספר חברי המועצה העומדת לבחירה]

המודד יהיה המספר השלם שיוצא מחילוק זה

לא.

לא. הסיעה היא זו שזכאית לקבל את המימון. יחד עם זאת, הסיעה שהוא מועמד שלה זכאית לקבל תוספת מימון, כקבוע בחוק
(ר' ס' 7(א) לחוק המימון).

יש חובה למנות. רואה חשבון לא יעזוב את תפקידו עד שימונה אחר במקומו.
רצוי למנות גורם בעל ניסיון, אשר מכיר את הכללים והנהלים של משרד הפנים ומבקר המדינה.
רואה החשבון ינהל ויפקח על הדיווחים וכן יכין חוות דעת בעת הגשת החומר למבקר המדינה.

ברשות קטנה (עד 5000 בעלי זכות בחירה) ימנה מבקר המדינה רואה חשבון שיפקח על פעילות כל הסיעות והרשימות

[ר' ס' 17(א) לחוק המימון]

כל הוצאה שהוצאה בקשר עם הבחירות.

הגדרה רחבה יותר: 
ההוצאות המיוחדות של סיעה או של רשימה, אשר הוצאו במערכת הבחירות, בתקופת הבחירות או לפניה, בעד שירותים או טובין שנתקבלו בתקופת הבחירות או בקשר למערכת הבחירות, ולרבות התחייבויות להוצאות כאמור;

לא.
יתרות שלא נעשה בהן שימוש מוחזרות למדינה לאחר תום מערכת הבחירות. 

ר' ס' 7 (ג) לחוק המימון:

"היו הוצאות הבחירות של סיעה, של רשימה, של מועמד לראש מועצה אזורית או של מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות או בבחירות חדשות לראש רשות בלבד נמוכות מהסכומים המגיעים להם לפי חוק זה, תוחזר היתרה לאוצר המדינה".

לא, אלא באמצעות העמדת הלוואה או ערבות  – ר' ס' 5 (ב) לחוק.

תשובה רחבה יותר: 
"סיעות המרכיבות רשימה משותפת לא יעבירו זו לזו כספים בכל דרך שהיא, למעט בדרך של העמדת הלוואה או ערבות שתוקפה לא יהיה מאוחר מחודשיים אחרי הבחירות; כספי הלוואה שניתנה או ערבות שמומשה יוחזרו במלואם לסיעה שהעמידה אותן לא יאוחר מתום חודשיים אחרי הבחירות; לא הוחזרו כספי ההלוואה או הערבות שמומשה עד אותו מועד, יראו אותם כהוצאה אסורה לגבי הסיעה שהעמידה את ההלוואה או הערבות, וכקבלת תרומה אסורה לגבי הסיעה שלה הועמדה".

כן, אבל לא יותר מ- 5,000 ש"ח. 

מימון עצמי של מועמד, בסכום הגבוה מ- 5,000 ש"ח, מהווה תרומה אסורה. 

יש לדווח על תרומה עצמית זו, כמו כל תרומה אחרת. 

כספי המימון מתקבלים בתום מערכת הבחירות בהתאם למנדטים שקיבלה הסיעה, והקולות שקיבל המועמד מטעמה לראשות הרשות (אם קיים כזה). 

על-אף האמור, ניתן לקבל מקדמה על-חשבון כספי המימון – וזאת בהתאם להוראות החוק:  

סכום המימון מהמדינה מתקבל לאחר תום הבחירות. 
על-אף האמור עומדת לסיעה/לרשימה זכות לקבל מקדמה על-חשבון כספי המימון – וזאת בתוך 7 ימים מיום שהודיעה לשר על הקמת הסיעה כאמור בסעיף 11 (א) לחוק המימון.  

סכום המקדמה מחושב כך:

סיעה קיימת: 0.6 * מסכום מימון לפי סעיף 7(א)(1). 

מקדמה למימון בחירות בגובה של 60% מסכום המימון שהיה מגיע לה על פי סעיף 7(א)(1) אילו זכתה במספר המנדטים השווה למספר חבריה במועצה היוצאת ביום הקובע, ולעניין בחירות חדשות – מקדמה בגובה 80% מהסכום האמור.

תרומות - אסור ומותר

סכום התרומה המרבי ביחס סיעה רשימה שאינה משוייכת למפלגה, הינו 5,000 ש"ח.
שימו לב: הדבר 

להלן מספר כללי אצבע ביחס לקבלת תרומות. הכללים אינם ממצים ובכל מקרה של ספק, מוטב להתייעץ. 

1. אסורה תרומה מתאגיד
(בארץ או בחו"ל) – רק מאנשים פרטיים.

2. אסורה תרומה מעל 5,000 ₪ מאת אדם ובני ביתו הסמוכים לשולחנו.

3. אסורה תרומה ממי שאינו אזרח ישראל.

4. אסורה תרומה בעילום שם
(ר' ס' 16 (ב))
לעניין גם תרומה שניתנה על-ידי מי שלא אומתה זהותו או כתובתו – נחשבת תרומה בעילום שם

תשומת לב

אסורה תרומה מתאגיד (בארץ או בחו"ל) – רק מאנשים פרטיים

אסורה תרומה מעל 5,000 ₪ מאת אדם ובני ביתו הסמוכים לשולחנו

אסורה תרומה ממי שאינו אזרח ישראל

אסורה תרומה בעילום שם (16 (ב))
לעניין גם תרומה שניתנה על-ידי מי שלא אומתה זהותו או כתובתו – נחשבת תרומה בעילום שם

זכרו: קיימת חובה בדין לקיים רישום שקוף ומסודר של כלל התרומות. 

לא.

אסורה תרומה מחברה – בארץ או בחו"ל

לא.

תרומה תתקבל אך ורק מגורם שיש לגביו פרטים מסודרים, כתובת, ת.ז וכיו"ב, ועשינו פעולות בסיסיות כדי לאמת את זהותו. 
תרומה מגורם שלא נעשתה לגביו בדיקה ורישום מסודרים תחשב כתרומה אסורה.  

צור קשר

חסר לכם מידע או צריכים ייעוץ – צרו קשר

כתבו לנו

כתובתנו

מגדלי ב.ס.ר 4 (קומה 19) | רח' מצדה 7, בני-ברק
טלפון – 03-7734500  |  פקס – 03-7734515
office@wdzf.co.il

עקבו אחרינו