להלן סכומים עדכניים של התקשרויות ומכרזים בשלטון המקומי המחייבים את הרשויות, בהתאם לסוג ההתקשרות ולסוג הרשות המקומית: עירייה, מועצה מקומית, מועצה אזורית, מועצות עד 20 אלף תושבים.

הנתונים המוצגים להלן מסתמכים על נתונים שפורסמו על-ידי משרד הפנים בנושא, בנוסף להתאמה למדד העדכני הידוע והנקוב מטה.

מידע זה מובא כשירות לציבור ואין בו משום ייעוץ או קבלת אחריות של המשרד על כך. על הרשויות לבצע בדיקה עצמאית של הסכומים והמדדים בטרם שימוש במידע זה.

סוג ההתקשרות  עיריות  מועצות [2] מועצות מעל 20 א' תושבים
פטור ממכרז 150,900 74,400 150,900
מכרז זוטא 4 קבלנים 368,500 186,100 368,200
מכרז זוטא 6 קבלנים  737,100 372,200 736,900
מכרז פומבי  737,101 372,201 736,901

הערות:
1. כל הסכומים בטבלה הינם בש"ח והם כוללים מע"מ ואת כל המיסים הרלוונטיים להתקשרות.
2. "מועצות" בטבלה – מועצות מקומיות ומועצות אזוריות עד 20 אלף תושבים
3. הסכומים מעודכנים לפי המדד הידוע נכון לתאריך: 06-22

לפרטים נוספים והבהרות – ניתן לפנות בעניין זה לעו"ד איתן דוד ממשרדנו – eitan@wdzf.co.il